Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza potrzeb klienta SKF (CNA) w zakresie zarządzania zasobami

Pierwszy krok na drodze do określenia potencjału usprawnienia programu zarządzania zasobami

Analiza potrzeb klienta SKF
Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania zasobami to wszechstronna i niezależna ocena niezawodności Twojego zakładu oraz obowiązującego w nim programu zarządzania zasobami. Celem tej analizy jest wspomożenie Cię w porównaniu realizowanych procedur zarządzania zasobami z ogólnoświatowymi wzorcami, a także z występującymi w danej branży praktykami.   Porównanie to pozwala wskazać szczególne obszary, w których istnieje możliwość poprawy niezawodności i dostępności zasobów z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

Dlaczego może Cię to zainteresować?

W ponad 90% przypadków celem wdrożenia w zakładzie programu monitorowania stanu maszyn i urządzeń jest skrócenie czasu nieplanowanych przestojów – ma to w sobie coś z gaszenia pożaru. Analiza potrzeb klienta (CNA – Client Needs Analysis) SKF jest źródłem wiedzy niezbędnej do opracowania światowej klasy programu zapewniania niezawodności.

Od 2003 roku firma SKF przeprowadziła przeszło 1400 analiz u klientów z przeróżnych gałęzi przemysłu, dzięki czemu dysponujemy obecnie bogatą bazą danych umożliwiających porównanie wyników uzyskiwanych w Twoim zakładzie z osiągami innych przedsiębiorstw z tej samej branży. Analiza potrzeb klienta SKF ułatwia zidentyfikowanie sposobów na:

Zwiększenie:
  • Ogólnej wydajności urządzeń (wskaźnika OEE – Overall Equipment Effectiveness),
  • Rentowności zakładu
  • Konkurencyjności
  • Bezpieczeństwa pracy w zakładzie
  • Skuteczności realizowanego programu utrzymania ruchu
Pięć podstawowych obszarów poprawy

Strategia utrzymania ruchu

Wszechstronna strategia utrzymania ruchu może sprawić, że obsługa konserwacyjna przeobrazi się ze źródła kosztów w źródło zysku. Wybrane analizowane kwestie: szacowana roczna wartość wykorzystywanych zasobów zamiennych; budżet na obsługę konserwacyjną a koszty utrzymania ruchu; ogólna dostępność zasobów.

Identyfikacja pracy

Poprawa skuteczności rozpoznawania potencjalnych usterek z wyprzedzeniem – jeszcze zanim przerodzą się one w problem – przyczynia się do skrócenia czasu nieplanowanych przestojów i zwiększenia zdolności produkcyjnej. Wybrane analizowane kwestie: proces zlecania wykonania prac; zgodność z wymaganiami norm i ustalanie priorytetów; skuteczność programu utrzymania ruchu.

Kontrola pracy

Wczesne wykrywanie problemów pozwala na sprawniejsze organizowanie pracy w czasie i zaopatrywanie w części zamienne wymagane do dokonywania napraw. Wybrane analizowane kwestie: gospodarowanie czasem i przestrzeganie budżetu; standaryzacja planów i procedur prowadzenia prac; poziomy nadgodzin.

Wykonanie pracy

Optymalny program regulujący wykonywanie prac przyczynia się do poprawy wydajności personelu działu utrzymania ruchu, zmniejszenia zapotrzebowania na poprawki oraz obniżenia łącznych kosztów utrzymania ruchu. Wybrane analizowane kwestie: historia zleceń wykonania prac; faktyczne a szacowane koszty robocizny i materiałów; wydajność zespołu ds. utrzymania ruchu; stosunek liczby kontrolerów do liczebności pracowników fizycznych.

Optymalizacja pracy
Z myślą o optymalizacji i nieustającej poprawie, podejmować można szereg różnych działań. Ostateczna decyzja uzależniona jest od wniosków wyciągniętych z wyników analizy potrzeb klienta SKF. Wybrane możliwe działania: analiza przyczyn źródłowych awarii; analiza statystyczna; powtórne ustalenie priorytetów; usprawnienie przebiegu prac z zakresu utrzymania ruchu; modernizacja technologiczna.

Gromadzenie wyników CNA i wprowadzanie zmian w życie

Pierwszy krok

W celu zapewnienia prawidłowości analizy potrzeb klienta, SKF udziela klientowi wsparcia i przedstawia wytyczne przed rozpoczęciem procesu oceny. W zależności od sytuacji, analiza może zostać przeprowadzona w pojedynczym zakładzie albo w kilku zakładach wchodzących w skład Twojej organizacji. Po zakończeniu CNA otrzymasz:

  • Wykres radarowy ilustrujący wyniki oceny w skali mikro – dla każdego pytania – w zestawieniu z fazami dojrzałości
  • Macierz ilustrującą wyniki oceny dojrzałości zakładu w skali makro – dla wszystkich czterech głównych aspektów procesu AEO
  • Uporządkowany wykres odchyleń ilustrujący uzyskane przez Twój zakład wyniki – w rozbiciu na poszczególne pytania – na tle przeciętnych osiągów przedsiębiorstw z tej samej branży
  • Sprawozdanie z wnioskami i zaleceniami w zakresie poprawy niezawodności zasobów

Dalsze kroki

SKF oferuje wsparcie we wprowadzaniu zmian niezbędnych do pełnego wyzyskania potencjału i uzyskania pożądanych rezultatów. Firmowe narzędzia pozwalają firmie SKF wspomóc Cię w obliczeniu – jeszcze przed wdrożeniem – oczekiwanych oszczędności wynikających z poszczególnych działań. SKF może też pomóc Ci skonstruować finansowe uzasadnienie inwestycji w niezawodność, które w dalszej kolejności przedstawisz zarządowi.

SKF logo