Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Villkor

Genom att gå in på och använda SKF-koncernens webbplats, dvs. AB SKFs och/eller något av dess dotterbolag (”SKF”) godkänner du följande villkor:

Garanti- och ansvarsbegränsning
Även om stor möda har lagts ned på att säkerställa att uppgifterna på denna webbplats är korrekta tillhandahåller SKF informationen ”I BEFINTLIGT SKICK” och LÄMNAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL. Du bekräftar härmed att du använder webbplatsen på egen risk, att du bär hela ansvaret för alla kostnader i samband med användning av webbplatsen och att SKF inte ansvarar för några direkta, oavsiktliga eller indirekta skador eller följdskador som uppstår genom att du tar del av eller använder informationen eller programvaran på denna webbplats.

Eventuella garantier och löften på denna webbplats avseende SKFs produkter eller tjänster som du köper eller använder beskrivs i villkoren i köpeavtalet för respektive produkt eller tjänst.

För webbplatser som inte tillhör SKF som vår webbplats hänvisar eller länkar till lämnar SKF inte heller några garantier vad gäller riktigheten eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser och ansvarar inte för material skapat eller publicerat av tredje part på dessa webbplatser. SKF garanterar inte heller att denna webbplats eller andra webbplatser som vi länkar till inte innehåller virus eller andra skadliga inslag.

Copyright
Upphovsrätten till denna webbplats och till den information och programvara som tillgängliggörs via denna webbplats innehas av SKF eller respektive licensgivare. Med ensamrätt. I allt licensierat material uppges vilken licensgivare som har beviljat SKF rätten att använda materialet. Den information och programvara som tillgängliggörs på denna webbplats får inte reproduceras, kopieras, överföras, spridas, lagras, ändras, laddas ner eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt godkännande från SKF. Den får dock reproduceras, lagras och laddas ner för enskilt bruk utan föregående skriftligt godkännande från SKF. Informationen eller programvaran får inte under några omständigheter överlämnas till tredje part.

Varumärken och patent
Alla varumärken, märkesnamn och företagslogotyper som visas på webbplatsen tillhör SKF eller respektive licensgivare och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från SKF. För alla licensierade varumärken som används på denna webbplats uppges vilken licensgivare som har beviljat SKF rätten att använda varumärket. Åtkomst till denna webbplats ger inte användaren rätt till någon licens enligt några patent som ägs av eller har licensierats till SKF.

Ändringar
SKF förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar av eller tillägg till denna webbplats.
SKF logo