Integritetspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

SKF tar den personliga integriteten på stort allvar. Företrädare för SKFs kunder, leverantörer och andra intressenter, bl.a. samarbetspartner och studenter, som har kontakt med SKF (”partner”) ska kunna lita på att SKF respekterar deras privatliv och följer tillämpliga lagar och bestämmelser vid insamling och behandling av uppgifter som kan användas för att identifiera en person (”personuppgifter”). Informationen i det här dokumentet gäller om SKF inte meddelar något annat när personuppgifterna samlas in.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

SKF kan samla in personuppgifter direkt från en partner som träffar SKFs medarbetare, besöker SKFs webbplatser, öppnar nyhetsbrev, laddar ner SKF-material eller använder SKFs produkter eller tjänster. SKF samlar in och behandlar partners personuppgifter i följande syften:

  • För att fullgöra SKFs skyldigheter enligt ett avtalsförhållande mellan SKF och en partner, eller när ett sådant förhållande upprättas
  • För att effektivisera kommunikationen och förehavandena mellan SKF och partnern (kundvård)
  • För att hantera frågor och andra förfrågningar som rör SKFs produkter och tjänster
  • För att säkerställa fullgörandet av juridiska skyldigheter samt för efterlevnad av avtal
  • För att hantera säkerheten för SKFs produkter, tjänster, immateriella rättigheter och andra erbjudanden
  • För att analysera försäljningsdata och hur en partner interagerar med SKFs produkter och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och innehållet i dessa produkter och tjänster.
  • För marknadsföring, enkäter och kommunikation
  • För att med hjälp av cookies ge användare med lösenord möjlighet att återgå till vissa webbplatser utan att behöva ange uppgifter som redan har angetts på nytt
  • För att sammanställa statistik över mönster och trender för trafiken på SKFs webbplatser eller användningen av andra applikationer eller programvaror

Överlämning av personuppgifter till tredje part

SKF överlämnar inte partners personuppgifter till tredje part om det inte fordras för något av ovan nämnda syften. Personuppgifter överlämnas endast till tredje part inom EU/EES om mottagaren följer SKFs interna regler för skydd av personuppgifter. All eventuell överlämning av personuppgifter till tredje part utanför EU/EES sker enligt EU:s modellklausuler eller liknande konstruktioner, t.ex. bindande företagsregler eller USA:s Privacy Shield.

Dina rättigheter

I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande kan en partner närsomhelst dra tillbaka sitt medgivande förutsatt att tillbakadragandet inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen.
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan en partner ha rätt att (i) få information om vilka personuppgifter avseende partnern som SKF behandlar; (ii) få tillgång till dessa uppgifter och, om nödvändigt, kräva att de korrigeras; (iii) kräva att personuppgifter avseende partnern raderas; (iv) förhindra SKF att behandla, eller begränsa SKFs möjligheter att behandla, partnerns personuppgifter; (v) från SKF erhålla en kopia av de personuppgifter som partnern har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

SKF skyddar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd
och datasäkerhet samt i enlighet med ISO 27001 för informationssäkerhet.

Lagringsperiod

SKF sparar endast partnerns personuppgifter så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att SKF kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagar personuppgifter, vilket kan innebära att SKF sparar uppgifter under längre perioder.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring den här policyn får du gärna kontakta oss via uppgifterna nedan. Du har också rätt att kontakta eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

SKFs dataskyddsombud
SKF-koncernens huvudkontor
415 15 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-337 24 00
Fax: 031-337 17 22