Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Årsstämma i AB SKF

2015 mars 26, 16:00 CET

Göteborg, 26 mars 2015,: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 26 mars 2015 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 30 mars 2015.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2015 enligt följande:
a) ett fast arvode om 7 750 000 kronor, att fördelas med 1 900 000 kronor till styrelseordföranden och med 650 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; samt

b) ett arvode för kommittéarbete om 960 000 kronor, att fördelas med 220 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 157 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 126 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen, Baba Kalyani, Hock Goh och Marie Bredberg samtidigt som nyval skedde av Nancy Gougarty och Alrik Danielson.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015. Programmet omfattar högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt under perioden 2015-2017 jämfört med faktiskt TVA år 2014.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (116 KB)

SKF logo