Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Bokslutskommuniké 2018

2019 januari 29, 13:00 CET

Göteborg, 29 januari 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”2018 blev ett utmärkt år för SKF med rekordresultat och en avse­värt förbättrad balansräkning. Tack vare det starka resultatet har styrelsen beslutat att föreslå en höjd utdelning på 6.00 kronor per aktie inför årsstämman.

Under fjärde kvartalet hade vi en organisk försäljningstillväxt på 5% för koncernen med en försäljning på 21,2 miljarder kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 2,9 miljarder kronor. Rörelse­marginalen var 13,7%, vilken påverkades positivt av avyttringen av SKF Motion Technologies. Nedskrivningar av tillgångar, upp­görelser med kunder och omstrukturering inverkade negativt på resultatet. Nettot ovan hade en positiv effekt på rörelse­resultatet med 705 miljoner kronor.

Vi hade ett mycket starkt kassaflöde på 4,3 miljarder kronor bland annat tack vare ett bra operativt resultat, fortsatt minskade lager av färdiga varor och avyttringen av SKF Motion Technologies.

Industriverksamheten redovisade en stark organisk tillväxt på 9%. Vi hade ett fortsatt starkt rörelseresultat med en redo­visad rörelsemarginal på 18,3% (12,8% föregående år).

Även fordonsverksamheten var fortsatt stark men redovisade på grund av omstruktureringskostnader och kundförlikningar en rörelsemarginal på 2,1%. Den organiska försäljningsutvecklingen
låg på ­3,7%, vilket beror på att försäljningen i Europa fortsätter att påverkas av de nya körcyklerna (WLTP). I Kina har efterfrågan på bilar och lastbilar avmattats.

Under fjärde kvartalet arbetade vi hårt för att för­bättra konkurrenskraften i vår tillverkning och konsol­idera vårt produktions­nätverk. Som tidigare meddelats har vi gjort invest­eringar och optimeringar i vårt produktionsnätverk i Frankrike, Tyskland, Kina och Storbritannien.

Investeringarna i upp­daterad teknik och automatisering fortsätter. I november till­kännagav vi ytterligare en investering i Schweinfurt, Tyskland och invigningen av en automatiserad monteringslinje för lager till LEAP ­flygmotorer i Valenciennes, Frankrike.

Som presenterades på vår Kapitalmarknadsdag i november har vi nu runt 4 miljoner anslutna lager, varav hälften är anslutna till våra REP ­center runtom i världen och kan förse våra kunder med tillförlitlig rotation.

När vi nu går in i första kvartalet 2019 förväntar vi oss relativt oförändrade volymer för koncernen, något högre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.”

Nyckeltal, MkrKv4 2018Kv4 201720182017
Försäljning21 19219 48185 71377 938
Rörelseresultat 2 9022 01711 0498 592
Rörelsemarginal, %13,710,412,911,0
Resultat före skatt2 6361 78410 1887 658
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 4 2591 7048 3264 753
Resultat i kronor per aktie efter skatt4,634,1216,012,02


Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv4OrganiskStrukturValutaTotalt
SKF-koncernen5,0-1,04,88,8
Industri8,8-1,45,613,0
Fordon-3,70,03,1-0,6


Försäljningsförändring år-över-år, %, 2018OrganiskStrukturValutaTotalt
SKF-koncernen7,1-0,63,510,0
Industri9,4-0,83,912,5
Fordon2,10,02,34,4


Organisk försäljningsförändring perregion år-över-år, %, Kv4EuropaNord-amerikaLatin-amerikaAsienMellanöstern och Afrika
SKF-koncernen1,510,8-0,58,1-3,4
Industri+++++++++--
Fordon-+/---------


Organisk försäljningsförändring perregion år-över-år, %, 2018EuropaNord-amerikaLatin-amerikaAsienMellanöstern och Afrika
SKF-koncernen5,96,6-1,012,41,4
Industri++++++/-++++/-
Fordon+/-+++/-++---


Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv1 2019 jämfört med kv1 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen med något högre efterfrågan för Industri och lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Nordamerika, något högre i Asien, relativt oförändrad i Latinamerika och något lägre i Europa.

Prognos för kv1 2019

  • Finansnetto: -200 miljoner kronor
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +140 miljoner kronor jämfört med 2018, baserat på valutakurser per 31 december 2018.


Prognos för 2019

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800 miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 29 januari kl. 14:00: tel. 08 5069 2180

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF Bokslutskommuiké 2018 (870 KB)

SKF logo