Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Utbildningar inom vibrationsanalys

Utbildningar inom vibrationsanalys
Tillståndskontroll ger er möjlighet att planera och utföra underhållet på ett optimalt sätt.

Mekaniska fel kan tidigt upptäckas innan de orsakar dyra reparationer och produktionsstörningar. Våra kurser inom vibrationsanalys ger er personal hög kompetens för att kunna sköta tillståndskontrollen på bästa sätt.

Läs mer om våra kurser inom vibrationsanalys och tillståndskontroll nedan.

Kursutbud

Startkurs vibrationsmätning

Vem ska gå?
Personal som direkt eller indirekt är engagerad i förebyggande underhåll med fokus på vibrationsmätning.

Syfte och mål
Deltagarna ska efter kursen kunna bygga strukturerade mätronder samt utföra ronderande vibrationsmätningar. Efter utförd mätning kan mätdata kontrolleras och enklare analyser med hjälp av frekvensanalystekniken göras. De skall också ha fått en insikt i tillståndsstyrt underhåll samt alterna-tiva metoder för att utföra detta.

Innehåll
4 dagars utbildning med teori och praktiska övningar. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog och SKF programvara för vibrationsanalys, SKF @ptitude Analyst eller SKF Observer.

 • Tillståndsstyrt underhåll
 • Vibrationsgrunder
 • Hantering av SKF Microlog med analysmjukvara
  • Bygga ronder
  • Utföra mätningar
  • Kontrollera mätdata
  • Utföra enklare analyser
Max antal: 12 deltagare
Plats: SKF i Göteborg eller hos kund.
Visa kursdatum
Analyskurs

Vem skall gå?
Personal som jobbar med vibrationsmätningar och som behöver fördjupa sina analyskunskaper.

Syfte/mål
Att efter kursen kunna utföra mera kvalificerade analyser samt ha fått en ökad förståelse för varför olika defekter har olika felmönster.

Innehåll
2 dagars utbildning i analysteori och praktiska övningar av maskinövervakning med hjälp av frekvensanalys. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF @ptitude Analyst:

 • Analyssystematik
 • Signalverifiering
 • Fördjupad kunskap om olika felmönster
 • Analys i tids- respektive frekvensspektrum 

Max antal: 12 deltagare

Plats: SKF i Göteborg

Visa kursdatum


Balansering

Vem skall gå?
Kursen vänder sig till användare av Microlog för vibrationsövervakning samt personal engagerad i förebyggande underhåll, med kunskap om hur man använder microlog.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång samt praktiska övningar ha goda kunskaper om:

 • Vad är obalans?
 • Vilka förberedelser krävs innan balansering och vilken utrustning behövs ?
 • Val av vikter, massa och fastsättning
 • Enplans- och tvåplansbalansering
 • Balansering med hänsyn till balanseringsprogram, enplan eller tvåplan

Innehåll
1 dags utbildning i teori men framförallt praktisk tillämpning av balansering och hjälpmedel vid användning av microlog med balanseringsmodul.

Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF programvara för vibrationsanalys.

Max antal: 12 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller hos kund

Visa kursdatum


Praktiskt avancerad vibrationsmätning

Vem skall gå?
Användare av SKF Microlog och SKF programvara för vibrationsanalys samt personal engagerad i förebyggande underhåll, med kunskap om hur man använder SKF Microlog.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och tillämpningsövningar fått veta hur man kan använda sig av olika metoder vid anvancerad felsökning.

Innehåll
3 dagars utbildning varav 1 dag teori och 2 dagar praktisk tillämpning av:

 • Fasmätningar (ballongdiagram, kaskaddiagram)
 • Tidssynkroniserad mätning
 • Resonanser (hur man hittar resonansområden med hjälp av slagprov och Run up & Coast down)
 • HAL (Harmonic Acitivty Locater)
 • CTA (Cycle Time Analysis)

Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF programvara för vibrationsanalys.

Max antal: 12 deltagare

Plats: SKF i Göteborg eller hos kund

Visa kursdatum

Vibrationsanalys Nivå 1 enligt ISO CAT I

Vem ska gå?
Personal som är nya inom vibrationsmätning och analys. Den- na utbildning är en utmärkt start för underhållspersonal eller mättekniker som vill ha en bättre förståelse för tillståndskon- troll och vibrationsanalys.

Syfte och mål
Deltagarna har efter kursen fått en grundläggande förståelse för de fördelar som finns med tillståndskontroll och ökad drifts- säkerhet. En bra grund som inkluderar begrepp och begreppsförståelse.

Innehåll
4 dagars teoretisk utbildning i grundläggande tillståndskontroll och vibrationsmätning. Områden som täcks in är: 

 • Underhållsrutiner – olika underhållsstrategier, olika tekniker för tillståndskontroll 
 • Vibration – vilka principer finns och vad kan vi utläsa av dessa 
 • Datainsamling – rutiner för säker insamling 
 • Grundläggande vibrationsanalys – spektrumanalys, larmni- våer och trender 
 • Feldiagnos – olika typer av felkällor
Kurstider: 8.00–16.00
Max antal:
12 deltagare
Plats: SKF i Göteborg

Visa kursdatum

Vibrationsanalys Nivå 2 enligt ISO CAT II

Vem ska gå?
Denna utbildning riktar sig till specialister inom vibrationsmät- ning och analys och som har minst 12 månaders erfarenhet av vibrationsanalyser.

Syfte och mål
Deltagarna har efter kursen fått ytterligare kunskap om hur rätt insamlad data kan analyseras och bidra till ökad tillgänglighet och högre driftssäkerhet. Kursen går på djupet gällande bl.a. signalbehandling, teorier om felmönster och hur detta påverkar applikationen.

Innehåll
5  dagars teoretisk utbildning som innefattar en omfattande studie av maskinfel, spektrum, tidssignaler men även datain- samling och korrigerande åtgärder. Områden som täcks in är: 

 • Vibrationsteknikerl 
 • Datainsamling 
 • Fördjupad feldiagnos 
 • Mätmetoder 
Kurstider: 8.00–16.00
Max antal: 12 deltagare
Plats: SKF i Göteborg

Visa kursdatum

SKF logo