Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Miljöarbete Gjuteriet

Gjuteriet förr
Gjuteriet idag
Nu
Vårt gjuteri är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi arbetar mycket aktivt med att minska miljöbelastningen för våra anställda och vår omgivning. Miljömål finns uppställda för energi, kemikalier och avfall. Alla dessa mål syftar till att minska användningen av ämnen som påverkar miljön. Att vår fabrik ligger mycket nära Katrineholms centrum gör detta arbete extra viktigt.

Vi söker ständigt nya metoder eller produkter som gör att vi kan reducera vår miljöpåverkan. Ett sätt att göra det är via våra förbättringsgrupper som finns på gjuteriet men även på hela företaget.


Naturresurs - gjuterisand

I ett forskningsprojekt med bl.a. Chalmers och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut undersöktes nya användningsområden för industrins restprodukter som t.ex. användning av gjuterisand som täckmaterial på deponier.

Energi och minskning av koldioxid

Vi deltar i programmet för energieffektivisering som redovisas till Energimyndigheten och är certifierade för energiledningssystemen EN 16001. Vi har som energimål att minska energianvändningen med 30 % inom 10 år. Hela SKF-koncernen har därjämte som mål att minska koldioxidutsläppen med 5 % årligen. Vi har gjort en energikartläggning tillsammans med Linköpings Tekniska Universitet. Vi deltar i olika forskningsprojekt för att kunna minska och återvinna energi.
Vi fick Gjuteribranschens Energipris 2010 med motiveringen "Det vinnande företaget har målmedvetet satsat på energieffektivisering i stort och smått. Man har genom nyfikenhet och mod vågat satsa på nya lösningar. Eldsjälar har framgångsrikt drivit arbetet framåt och motiverat resten av organisationen att vara delaktig. Man arbetar även utanför grindarna, bl.a. genom att ge pris till bästa hållbarhetsuppsatsen i den lokala gymnasieskolan. Energipolicy och certifiering har bidragit till struktur i arbetet och gjort att man även kan ställa krav på sina leverantörer."

SKF logo