Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys
Har man haft ett kostsamt haveri eller har problem med återkommande fel är det viktigt att kartlägga grundorsakerna till problemen. Detta är ofta kritiskt för att kunna åtgärda problemen på ett effektivt sätt. Att hitta de verkliga grundorsakerna är dock inte alltid lätt och kräver ofta specialistkompetens i kombination med kraftfulla analysverktyg och metoder.

I tjänsten Grundorsaksanalys kartläggs grundorsakerna till problemen med hjälp av SKFs expertkompetens och laboratorier. Därefter kan ett åtgärdsförslag erbjudas vilket leder till att felet elimineras. Det kan t ex vara förslag på omkonstruktion eller val av andra produkter.

Mål

  • Fastställa grundorsakerna till upplevda problem
  • Lägga grunden för effektiva åtgärder som medför att problemen inte återuppstår

Innehåll och genomförande

  • Problemet definieras. Detta kan inkludera besök på plats hos kund
  • Datainsamling (maskintyp, hastighet, smörjning etc)
  • Analys av eventuella maskinkomponenter och utvärdering av data
  • Kartläggning av orsakssamband
  • Identifiering av grundorsak(er)
  • Skriftlig rapport som gås igenom med kund.
SKF logo