Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Obvestilo o letni skupščini delničarjev SKF

2014 februar 24, 13:00 CET

Göteborg, 24. februar 2014: Sporočamo, da bo letna skupščina delničarjev Aktiebolaget SKF potekala v prostorih SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Švedska, in sicer ob 13.00 v petek, 28. marca 2014. Vrata bodo odprta od 11.00 dalje. Pred začetkom letne skupščine, med 11.00 in 12.15, bodo stregli okrepčila.

Letna skupščina delničarjev
Za pridobitev pravice do udeležbe na skupščini se morajo delničarji do petka, 21. marca 2014, vpisati v register delničarjev, ki ga vodi Euroclear Sweden AB, o svoji udeležbi pa morajo družbo obvestiti najpozneje do ponedeljka, 24. marca 2014, in sicer prek dopisa, naslovljenega na AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska, prek spletnega mesta družbe www.skf.com ali prek telefonske številke +46 31 337 25 50 (med 09.00 in 16.00). Obvestilo za našo družbo (zaželeno je pisno) mora vsebovati podatke o vašem imenu, naslovu, telefonski številki, imenskih delnicah in morebitnih svetovalcih. Če vas bo kdo zastopal, morate družbi pred letno skupščino delničarjev poslati izvirnik pooblastila svojega zastopnika. Delničarji, katerih delnice so registrirane na ime skrbnika, morajo delnice začasno registrirati na svoje ime, da se lahko udeležijo skupščine. Vsaka tovrstna ponovna registracija z namenom uveljavljanja pravice do glasovanja mora biti zabeležena v register do petka, 21. marca 2014. To pomeni, da mora delničar svojo željo, da je vključen v register delničarjev, skrbniku sporočiti dovolj časa pred tem datumom.

Dnevni red
1. Otvoritev splošne skupščine delničarjev.
2. Izvolitev predsednika skupščine.
3. Sestavljanje in potrditev seznama glasovalcev.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Izvolitev oseb, ki bodo potrdile zapisnik.
6. Presoja ustreznosti sklica skupščine.
7. Predstavitev letnega poročila in revizijskega poročila ter konsolidiranih bilanc in revizijskega poročila za Skupino.
8. Nagovor predsednika družbe.
9. Sprejemanje izkaza poslovnega izida in bilance stanja ter konsolidiranega izkaza poslovnega izida in konsolidirane bilance stanja.
10. Sklep glede razdelitve dobičkov.
11. Razveza odgovornosti članov upravnega odbora in predsednika družbe.
12. Predlog upravnega odbora glede spremembe statuta družbe.
13. Določitev števila članov upravnega odbora in njihovih namestnikov.
14. Določitev plačila upravnemu odboru.
15. Volitve članov upravnega odbora in njihovih namestnikov vključno s predsednikom upravnega odbora.
16. Določitev plačila revizorjem.
17. Predlog upravnega odbora za sklep o načelih nagrajevanja vodstva Skupine.
18. Predlog upravnega odbora za sklep o programu nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014.
19. Sklep o odboru za imenovanja.

Predlog pod točko 10
Upravni odbor za finančno leto 2013 predlaga dividendo v višini 5.50 SEK na delnico. Predlagano je tudi, da pravico do izplačila predlaganih dividend dobijo delničarji, ki so registrirani na sredo, 2. aprila 2014. Če bo sklep o tem predlogu na letni skupščini delničarjev sprejet, pričakujemo, da bo družba Euroclear izplačala dividende v ponedeljek, 7. aprila 2014.

Predlogi pod točkami 2, 13, 14, 15 in 16
Odbor za imenovanja, ki je bil oblikovan skladno s sklepom letne skupščine delničarjev 2013 in pooblaščen za zastopanje vseh delničarjev družbe, sestavljajo poleg predsednika upravnega odbora in predstavnikov Foundation Asset Management, Alecta, Skandia Liv in AFA Insurance tudi delničarji, ki skupaj zastopajo blizu 40 % glasov celotnega števila delnic družbe. Odbor za imenovanja je družbo obvestil o naslednjem predlogu (poleg tega je Odbor za imenovanja tudi obvestil družbo, da namerava pred letno skupščino delničarjev predlagati dodatno članico upravnega odbora z izkušnjami s področja industrije in mednarodnega poslovanja): 

• Leifa Östlinga se izvoli za predsednika letne skupščine delničarjev.

• Upravni odbor bo sestavljen iz desetih članov brez namestnikov. Predlagano število članov se bo morda povečalo na enajst, ker namerava odbor za imenovanja predlagati dodatno članico upravnega odbora.

• Upravni odbor za obdobje do zaključka naslednje letne skupščine delničarjev prejme plačilo z naslednjo strukturo:

a) Fiksno izplačilo v višini 1.440.000 SEK za predsednika upravnega odbora in 495.000 SEK za vsakega od drugih članov upravnega odbora, ki so izvoljeni na letni skupščini delničarjev in niso zaposleni v družbi.

b) Spremenljivo izplačilo v vrednosti, izračunani na način, opisan v nadaljevanju, in sicer za predsednika upravnega odbora v navadnih delnicah v vrednosti, ki bo po letni skupščini delničarjev znašala 400.000 SEK, in spremenljivo izplačilo za vsakega od drugih članov odbora v navadnih delnicah v vrednosti, ki bo po letni skupščini delničarjev znašala 137.500 SEK.
c) Izplačilo za delo odborov v višini 918.000 SEK, od katerega bo predsednik revizijskega odbora prejel 210.000 SEK in ostali člani revizijskega odbora po 150.000 SEK; predsednik odbora za nagrajevanje bo prejel 120.000 SEK in ostali člani odbora za nagrajevanje po 96.000 SEK.

Predpogoj za pridobitev izplačila je, da je član upravnega odbora izvoljen na letni skupščini delničarjev in ni zaposlen v družbi.

Pri odločanju o spremenljivem izplačilu bo (i) število delnic določeno tako, da se znesek 400.000 SEK oziroma 137.500 SEK deli s povprečnim zadnjim tečajem navadne delnice glede na kotacijo na NASDAQ OMX Stockholm AB v zadnjih petih dneh trgovanja, ki neposredno sledijo dnevu, na katerega je bila delnica kupljena, pri čemer je pravica do prejema dividende v letu 2014 izključena, in (ii) vrednost navadne delnice bo določena kot povprečni zadnji tečaj glede na kotacijo na NASDAQ OMX Stockholm AB v zadnjih petih dneh trgovanja po izdaji objave za medije družbe za finančno leto 2014;

• Ponovna izvolitev naslednjih članov upravnega odbora: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen in Baba Kalyani. Predlagana je nova izvolitev Hocka Goha. Leif Östling je predlagan za predsednika upravnega odbora. Hock Goh je bil operativni partner Baird Capital Partners Asia med letoma 2005 in 2012 in zasedal je več višjih vodstvenih položajev v Schlumberger Limited med letoma 1995 in 2005. Hock Goh je predsednik odbora Advent Energy Limited in MEC Resources ter član odbora Stora Enso Oyj, Santos Australia in BPH Energy. Hock Goh je pridobil univerzitetno diplomo (z odliko) iz strojništva na Monash University, Avstralija, in opravil je Advanced Management Program pri INSEAD (predstavitev predlaganega odbora najdete na spletnem mestu družbe na naslovu www.skf.com).

• Revizor je plačan za svoje delo na osnovi potrjene fakture.

Predlog pod točko 12
Glede na to, da namerava odbor za imenovanja pred letno skupščino delničarjev predlagati dodatno članico odbora, upravni odbor predlaga, da letna skupščina delničarjev sklene, da se 8. člen statuta družbe spremeni na naslednji način:

Obstoječe besedilo
8. člen
Poleg posebej imenovanih članov in namestnikov bo upravni odbor družbe sestavljalo še najmanj pet in največ deset članov z največ petimi namestniki.
Predlagano besedilo
8. člen
Poleg posebej imenovanih članov in namestnikov bo upravni odbor družbe sestavljalo še najmanj pet in največ dvanajst članov z največ petimi namestniki.

Predlog pod številko 17
Upravni odbor se je odločil, da bo letni skupščini delničarjev predlagal naslednja načela za nagrajevanje vodstva Skupine SKF.

Vodstvo skupine je opredeljeno kot predsednik skupine in drugi člani vodilne ekipe.

Predlog upravnega odbora je, da izplačilo članom vodstva skupine temelji na konkurenčnih tržnih razmerah in hkrati podpira interese delničarjev. Skupni paket nagrad za člane vodstva skupine bo večinoma sestavljen iz fiksne plače, spremenljivega dela plače, nagrad za uspešnost v obliki delnic, pokojninskih pravic, pravic ob odpuščanju in odpravnin ter drugih ugodnosti, kot je službeno vozilo. Namen načel nagrajevanja je zagotoviti, da lahko Skupina SKF privabi in obdrži najboljše ljudi, ki bodo podpirali misijo in poslovno strategijo Skupine SKF.

Fiksna plača bo na ravni, ki je na tržišču konkurenčna. Pri določanju fiksne plače bodo upoštevana znanja in izkušnje, odgovornosti in učinkovitost.

Spremenljivi del plače se določi skladno s programom nagrajevanja uspešnosti in njegova višina je omejena z določenim odstotkom fiksne letne plače, ki se giblje med 40 in 70 %.

Upravni odbor predlaga, da se na letni skupščini delničarjev sprejme odločitev o programu nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014. Ta program bo zajel največ 310 višjih vodstvenih delavcev in ključnih zaposlenih v Skupini SKF, ki bodo imeli možnost brezplačno pridobiti navadne delnice SKF. (Glejte tudi točko 18 spodaj.)

Skupina SKF želi vzpostaviti pokojninske načrte na osnovi določenih modelov prispevanja.

Član vodstva skupine lahko da odpoved s šestmesečnim odpovednim rokom. V primeru prekinitve zaposlitve na zahtevo družbe se zaposlitev nemudoma prekine. V tem primeru se izplača odpravnina na osnovi števila delovnih let v družbi, pri čemer je navzgor vedno omejena z zneskom dvoletne fiksne plače.

Upravni odbor predlaga tudi, da ga letna skupščina delničarjev pooblasti, da lahko v določenih primerih odstopa od načel nagrajevanja, ki jih določi letna skupščina delničarjev.

Predlog pod točko 18
Ozadje
Na letni skupščini delničarjev leta 2008 je Skupina SKF predstavila dolgoročni program nagrajevanja uspešnosti z delnicami za višje vodstvene delavce in ključne zaposlene (Program nagrajevanja uspešnosti z delnicami 2008). Od leta 2008 se je letna skupščina delničarjev vsako leto odločila za izvajanje programa nagrajevanja uspešnosti z delnicami. Vsi programi so ohranili iste bistvene pogoje in določila.

Program nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014
Upravni odbor v imenu ohranjanja povezave dolgoročnih interesov udeležencev in delničarjev predlaga, da letna skupščina delničarjev sprejme odločitev o programu nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014. Pogoji in določila predlaganega programa nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014 so v osnovi enaki pogojem in določilom prejšnjih programov nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF.

Program naj bi zajemal največ 310 višjih vodstvenih delavcev in ključnih zaposlenih v Skupini SKF, ki imajo možnost brezplačno pridobiti navadne delnica SKF skladno z naslednjimi bistvenimi določili in smernicami.

V okviru programa je mogoče dodeliti navadne delnice v vrednosti največ 1.000.000 SKF. Število delnic, ki so lahko dodeljene, se mora ujemati s stopnjo doseganja ciljne ravni skupne dodane vrednosti (TVA), ki jo določi upravni odbor za finančno leto 2014, in razvojem TVA za finančno leto 2016 v primerjavi s finančnim letom 2014. TVA je poenostavljen, model ekonomske dodane vrednosti, ki spodbuja večji dobiček iz poslovanja, učinkovitost kapitala in dobičkonosno rast. TVA predstavlja dobiček iz poslovanja, zmanjšan za stroške kapitala pred obdavčitvijo v državi, kjer se izvaja poslovanje.

Na osnovi TVA za finančno leto 2014 lahko udeležencem v programu predhodno določijo število delnic na osebo, ki pa ne sme presegati naslednjega števila delnic na osebo v različnih ključnih skupinah:

generalni izvršni direktor in predsednik – 10.000 delnic,
predsedniki poslovnih področij in izvršni podpredsednik – 5000 delnic,
drugi člani vodstva Skupine – 3500 delnic,
vodje velikih poslovnih enot in drugi višji vodstveni delavci – 1250‑ 1800 delnic.

Po izteku finančnega leta 2016 se opravi primerjava TVA za finančno leto 2014 in TVA za finančno leto 2016. Razvoj TVA med obema finančnima letoma se izrazi v odstotkih. Končna dodelitev delnic se določi tako, da se predhodno določeno število dodeljenih delnic pomnoži z odstotkom razvoja TVA. Če je razvoj pozitiven, udeleženci prejmejo več delnic, kot je bilo predhodno določeno, če je negativen, pa prejmejo manj delnic, kot je bilo predhodno določeno. Vendar pa končno število dodeljenih delnic nikoli ne sme preseči 200 % predhodno določenega števila delnic na osebo. Udeleženci v programu torej ob končni dodelitvi ne smejo prejeti več kot naslednje število delnic na osebo v različnih ključnih skupinah:
generalni izvršni direktor in predsednik – 20.000 delnic,
predsedniki poslovnih področij in izvršni podpredsednik – 10.000 delnic,
drugi člani vodstva Skupine – 7.000 delnic,
vodje velikih poslovnih enot in drugi višji vodstveni delavci – 2.500‑ 3.600 delnic.

Udeleženci ne bodo ponudili protivrednosti v zameno za svoje pravice v okviru v programa.

Udeleženci bodo prejeli denarno nadomestilo v višini izplačanih dividend v triletnem obračunskem obdobju.

Dodelitev delnic običajno zahteva, da so udeleženci programa zaposleni v Skupini SKF v celotnem obračunskem obdobju. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji programa nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF 2014, bo dodelitev delnic opravljena brezplačno po izteku triletnega obračunskega obdobja, torej v letu 2017.

Upravni odbor ima pravico uvesti alternativno rešitev za spodbujanje zaposlenih v državah, kjer sodelovanje v programu nagrajevanja uspešnosti z delnicami SFK ni primerna. Tovrstne alternativne spodbude bodo v največji možni meri oblikovane tako, da bodo imele enake pogoje kot program nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014.

Na dan 31. januar 2014 je družba imela 455.351.068 delnic. Skladno z zahtevami programa nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014 je potrebnih največ 1.000.000 navadnih delnic, ki ustrezajo približno 0,2 % števila vseh delnic v obtoku.

Ob predpostavki, da se v okviru programa nagrajevanja uspešnosti z delnicami SKF za leto 2014 dodeli največje število delnic in da je cena delnice 150 SEK, je strošek vključno s stroškom socialne varnosti ocenjen na približno 180 milijonov SEK. Če predpostavimo ceno delnice 200 SEK, je strošek vključno s stroškom socialne varnosti ocenjen na približno 240 milijonov SEK. Poleg tega so predvideni administrativni stroški v višini približno 2 milijonov SEK.

Upravni odbor trenutno ne predlaga ukrepov, ki bi omejili obveznosti skupine SKF v okviru programa. Delnice, dodeljene v okviru programa, ne bodo predane do leta 2017.

Zahteva po večinski podpori
Da je sklep glede predloga upravnega odbora na letni skupščini delničarjev veljaven, ga morajo podpreti delničarji z več kot polovico oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja ga s svojim glasom odloči predsednik skupščine.

Predlog pod točko 19
Odbor za imenovanja je družbo obvestil, da bo letni skupščini delničarjev predlagal sprejetje sklepov:

1. Da bo družba imela odbor za imenovanja, ki ga bodo sestavljali po en predstavnik štirih največjih delničarjev glede na število glasov in predsednik upravnega odbora. Pri sestavi odbora za imenovanja bo na osnovi stanja delnic na zadnji delovni dan v avgustu 2014 odločeno, kateri delničarji so največji glede na število glasov. Imena štirih predstavnikov delničarjev bodo objavljena takoj po njihovi izvolitvi, vendar največ šest mesecev pred letno skupščino delničarjev v letu 2015. Odbor za imenovanja ostane na svojem položaju, dokler ni določen nov odbor za imenovanja.

2. V primeru, da delničar, ki ga član predstavlja, ni več eden od štirih največjih delničarjev glede na glasove, lahko tak član ob strinjanju odbora za imenovanja odstopi in predstavnik delničarja, ki je naslednji na vrsti glede na število glasov, dobi možnost izvolitve na njegovo mesto,

če pa predstavnik delničarja tega delničarja ne zastopa več, se delničarja pozove, da izvoli novega predstavnika, ki bo postal član odbora za imenovanja.

3. Odbor za imenovanja bo oblikoval predloge glede naslednjih zadev, ki bodo predstavljene in razrešene na letni skupščini delničarjev leta 2015:

a) Predlog za predsednika letne skupščine delničarjev.
b) Predlog za člane upravnega odbora.
c) Predlog za predsednika upravnega odbora.
d) Predlog plačila za upravni odbor.
e) Predlog plačila revizorju.
f) Predlog za odbor za imenovanja pred letno skupščino delničarjev v letu 2015.

4. Da bo odbor za imenovanja med izvajanjem svojih obveznosti izpolnjeval naloge, ki jih odborom za imenovanja nalaga švedski zakonik o vodenju gospodarskih družb, in bo med drugim družbi zagotovil določene informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev svojih informacijskih obveznosti po tem zakoniku.
_______________

Število delnic in glasov ter dokumentacija
Skupno število delnic podjetja ob izdaji tega obvestila znaša 455.351.068, od tega 42.420.300 prednostnih delnic in 412.930.768 navadnih delnic, pri čemer skupno število glasov znaša 80.237.546. Družba nima v lasti lastnih delnic.

Celoten predlog upravnega odbora glede točk dnevnega reda 17 in 18 in utemeljena izjava odbora za imenovanja sta na voljo na sedežu družbe in na spletnem mestu družbe na naslovu www.skf.com ter bosta na zahtevo poslana delničarjem, ki bodo navedli svoj naslov.

Informacije na letni skupščini delničarjev itd.
Upravni odbor in predsednik bosta na zahtevo katerega koli delničarja razkrila informacije glede katerih koli okoliščin, ki bi lahko vplivale na presojo zadeve na dnevnem redu, katerih koli okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno finančnega položaja družbe ali povezane družbe ali odnosa družbe z drugimi družbami znotraj skupine, če upravni odbor presodi, da je to mogoče storiti brez znatnih negativnih posledic za družbo,. Če kdo želi poslati vprašanja vnaprej, jih lahko naslovi na AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Švedska, ali na e‑poštni naslov: chairman@skf.com.

Spletno finančno poročilo SKF v angleškem jeziku bo objavljeno 5. marca 2014.

Pooblastila za zastopnike delničarjev bodo na voljo na spletnem mestu družbe na naslovu www.skf.com, mogoče pa jih je zahtevati tudi pisno na naslovu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska, ali prek telefonske številke +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Upravni odbor


Obiščite tovarno družbe SKF v Gamlestadnu, Göteborg
Delničarji so v okviru letne skupščine delničarjev vabljeni na obisk tovarne SKF v Gamlestadnu, Göteborg, in sicer neposredno po zaključku letne skupščine delničarjev, lahko pa tudi 3. aprila 2014 ob 9.00. Prosimo vas, da nas o svoji želji po obisku tovarne obvestite takrat, ko nas boste obvestili o svoji udeležbi na letni skupščini delničarjev. Upoštevajte, da je število udeležencev omejeno.


Če želite več informacij, se obrnite na:
Telefon za medije: +46 31 337 2400
Odnosi z mediji: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi z vlagatelji: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comDružba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, sistemov za mazanje in storitev, ki vključujejo tehnično podporo, storitve vzdrževanja in zagotavljanja zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF je zastopana v več kot 130 državah in ima približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2013 znašala 63.597 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.401. www.skf.com

® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
Prenos kompleta z objavami

Komplet z objavami (157 KB)

SKF logo