Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Všeobecné obchodné podmienky

Návštevou a používaním tejto webovej stránky skupiny SKF Group, teda spoločnosti AB SKF a akejkoľvek jej pobočky či dcérskej spoločnosti („SKF“ alebo „spoločnosť SKF“) súhlasíte s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami:

Vyhlásenie o neposkytovaní záruk a Obmedzenie zodpovednosti za škodu
Napriek tomu, že zaisteniu presnosti informácií na tejto webovej stránke bola venovaná najvyššia pozornosť, spoločnosť SKF poskytuje tieto informácie „TAK, AKO SÚ“ a NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ JEDNOZNAČNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Súhlasíte, že túto webovú stránku používate na vlastné riziko, preberáte plnú zodpovednosť za všetky náklady spojené s použitím tejto webovej stránky a spoločnosť SKF nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné alebo nepriame škody vyplývajúce z prístupu k informáciám alebo z použitia informácií, resp. softvéru sprístupneného v rámci tejto Webovej stránky.

Akékoľvek záruky a prehlásenia v rámci tejto webovej stránky o produktoch alebo službách spoločnosti SKF, ktoré si zakúpite alebo budete používať, budú podliehať dohodnutým podmienkam a požiadavkám zmluvy pre takýto produkt alebo službu.

Na webové stránky, ktoré nepatria spoločnosti SKF a na našej webovej stránke na ne odkazujeme alebo pri ktorých sa zobrazuje hypertextové prepojenie, spoločnosť SKF neposkytuje žiadne záruky ohľadom presnosti alebo spoľahlivosti informácií uvedených na týchto Webových lokalitách a nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo zverejnený v týchto lokalitách tretími stranami. Spoločnosť SKF ďalej nezaručuje, že táto webová stránka alebo webové stránky, na ktoré smeruje prepojenie, neobsahujú vírusy alebo iné nebezpečné prvky.

Copyright
Autorské práva tejto webovej stránky a autorské práva, ktoré sa týkajú informácií a softvéru sprístupneného na tejto webovej stránke, patria spoločnosti SKF alebo príslušným poskytovateľom licencií. Všetky práva sú vyhradené. Všetok licencovaný materiál bude odkazovať na poskytovateľa licencie, ktorý udelil spoločnosti SKF právo tento materiál používať. Informácie a softvér sprístupnený na tejto webovej stránke sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, prenášať, distribuovať, ukladať, modifikovať, preberať ani iným spôsobom využívať na žiadne komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SKF. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SKF ho však smú reprodukovať, ukladať a preberať jednotlivci na súkromné nekomerčné použitie. Tieto informácie alebo softvér nesmú byť za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám.

Ochranné známky a patenty
Všetky ochranné známky, obchodné značky a firemné logá zobrazené na webovej stránke sú majetkom spoločnosti SKF alebo príslušných poskytovateľov licencií a nesmú byť akýmkoľvek spôsobom použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SKF. Všetky licencované ochranné známky zverejnené na tejto webovej stránke odkazujú na poskytovateľa licencie, ktorý udelil spoločnosti SKF právo tuto ochrannú známku používať. Prístup na túto Webovú lokalitu neudeľuje používateľovi žiadnu licenciu v zmysle patentov vlastnených spoločnosťou SKF alebo patentov poskytnutých spoločnosti SKF formou licencie.

Zmeny
Spoločnosť SKF si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny alebo dodatky k tejto webovej stránke.
SKF logo