ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท SKF นี้ ซึ่งหมายรวมถึง AB SKF และ/หรือบริษัทในเครือของ SKF ("SKF") เราถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้แล้ว:

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันและข้อจำกัดการรับผิด
ถึงแม้ SKF จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ SKF จัดหาข้อมูลให้ "ตามที่เป็น" และไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถทางการค้า และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คุณรับทราบว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้และ SKF จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายโดยอ้อมทุกชนิด ที่เกิดจากการเข้าใช้งานของคุณ หรือจากการใช้ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การรับประกันและการนำเสนอใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ SKF ที่คุณได้ซื้อหรือใช้งาน จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้ร่วมกันในสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

นอกจากนี้ สำหรับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ SKF ที่มีการอ้างถึงในเว็บไซต์ของเรา หรือที่มีไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏอยู่ SKF ไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความถูกต้องชัดเจน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อเนื้อหาที่บุคคลภายนอกได้สร้างขึ้นหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ SKF ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงจะปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ และลิขสิทธิ์ของข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ SKF หรือของผู้ออกใบอนุญาตของ SKF ขอสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดจะมีการอ้างถึงผู้ออกใบอนุญาตที่ให้สิทธิกับ SKF ในการใช้งานเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ห้ามทำซ้ำ ผลิตซ้ำ ทำสำเนา ถ่ายโอน แจกจ่าย จัดเก็บ แก้ไข ดาวน์โหลด หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานทางการค้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SKF ก่อนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถทำซ้ำ จัดเก็บ และดาวน์โหลดเพื่อใช้งานส่วนบุคคลได้ โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SKF ก่อน ห้ามจัดหาหรือมอบข้อมูลหรือซอฟต์แวร์นี้ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ และโลโก้ของบริษัททั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ SKF หรือของผู้ออกใบอนุญาตให้ SKF และไม่สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SKF ก่อน เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จะมีการอ้างถึงผู้ออกใบอนุญาตที่ให้สิทธิกับ SKF ในการใช้งานเครื่องหมายการค้าดังกล่าว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิอนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้ใช้ ภายใต้สิทธิบัตรที่ SKF เป็นเจ้าของ หรือที่ SKF ได้รับสิทธิอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง
SKF ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซด์นี้ได้ตลอดเวลา
SKF logo