การบริหารจัดการสินทรัพย์

บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ที่หลากหลายและครอบคลุม

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมการผิลตและแปรรูป ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้งานและการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนในระดับชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องจักรที่มีการหมุน SKF ได้รวมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันให้เป็นบริการด้านการบริหารสินทรัพย์อย่างเป็นกลยุทธ์ ซึ่งไม่เหมือนใคร

กระบวนการปรับปรุงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

เราเริ่มต้นจากกระบวนการประเมินที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อพัฒนาทางออกในการแก้ปัญหา เป้าหมายการทำงาน คือการพิจารณาถึงเป้าหมายทางธุรกิจ ความท้าทายในการใช้งาน และวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ในโรงงาน จากนั้น เราจึงนำกระบวนการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร หรือ Asset Efficiency Optimization (AEO) ของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาใช้เพื่อพัฒนาโซลูชันส์ที่จะช่วยให้สินทรัพย์ของคุณสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ ๆ และท้ายที่สุดดก็ส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น บริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์สินของ SKF ซึ่งมีให้บริการทั่วโลก สามารถช่วยคุณในการพัฒนากลยุทธ์และกลวิธีเพื่อให้บรรลุผลกำไรที่ต้องการ

โซลูชันส์:

 • การประเมินผลและการวัดเปรียบเทียบมาตรฐาน
 • การวางแผนทางกลยุทธ์
 • Balanced scorecard
 • ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPI)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)
 • การทบทานกลยุทธ์การบำรุงรักษา (Maintenance strategy review)
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์
 • การบริหารสินค้าคงคลัง
 • การวางแผนและกำหนดตารางเวลาการทำงาน
 • วิศวกรรมการใช้งาน
 • วิศวกรรมความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร
 • การบริหารต้นทุนในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
 • ระบบการบริหารการบำรุงรักษาซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์
  หรือการสนับสนุนระบบการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร
 • วิศวกรรมการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบใหม่
 • การพัฒนาองค์กร

ข้อมูลการบริการ

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo