Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2017 Квітень 28, 11:57 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор   Цибульський Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "СКФ Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43017, мiсто Луцьк, вулиця Боженка, 34
4. Код за ЄДРПОУ
05745160
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 783 302 0332783334
6. Електронна поштова адреса
serhiy.safulko@skf.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінців мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиУсов Анатолiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 13 рокiв
26.04.2017припинено повноваженняГолова Наглядової радиТорстен Рiкард Нордгрен
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМанфред Нойберт
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Манфреда Нойберта. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 5 рокiв
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЛєнарт Роджер Єхандер
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Лєнарта Роджера Єхандера. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 1 року.
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиУльрiх Александр Зелiг
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Ульрiха Александра Зелiга. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 1 року.
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТуринський Вiктор Васильович
0.000001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi протягом 13 рокiв
26.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБернд Лехнер
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) припинено повноваження члена Наглядової ради Бернда Лехнера. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 1 року.
26.04.2017обраноГолова Наглядової радиТорстен Рiкард Нордгрен
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) переобрано на посаду члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 107) переобрано головою Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Директора дивiзiону АБ СКФ з виробництва пiдшипникiв для вантажних автомобiлiв; Директора з виробництва у країнах Азiї в СКФ ГмбХ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиУсов Анатолiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) переобрано на посаду члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Регiонального директора з продажу у Росiї та країнах СНД, СКФ Євротрейд АБ, Москва. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиТуринський Вiктор Васильович
0.000001
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) переобрано на посаду члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є акцiонером, володiє часткою 0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника Генерального директора АТ ТД "Iрбiс".
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиЛенарт Роджер Єхандер
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду фiнансового директора пiдроздiлу по виробництву пiдшипникiв в АБ СКФ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиУльрiх Александр Зелiг
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Ульрiха Александра Зелiга строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Директора з продажу в країнах Азiї, АБ СКФ.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиБернд Лехнер
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Бернда Лехнера строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї "Ideal Automotive". Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
26.04.2017обраноЧлен Наглядової радиМартiн Йогансман
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 26.04.2017 року (протокол № 36) обрано на посаду члена Наглядової ради Мартiна Йогансмана строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ ГмбХ, Президент СКФ Нiмеччина; Директор виробництва пiдшипникiв для суднобудiвної галузi СКФ ГмбХ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

SKF logo