Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2018 Квітень 24, 07:25 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цибульський Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СКФ Україна"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34

4. Код за ЄДРПОУ

05745160

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 783 302 0332 783 334

6. Електронна поштова адреса

serhiy.safulko@skf.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

1097855

1309615

83.83

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “SKF Bearing Bulgaria EAD”; предмет договору – поставка поковок; загальна вартiсть – 1 097 855 480, 08 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

2

19.04.2018

647984

1309615

49.48

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “FN Steel b.v.”, предмет договору – поставка холодно-тянутих пруткiв Grade CR6; загальна вартiсть –647 983 648, 03 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

3

19.04.2018

534630

1309615

40.82

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “TN Netherlands B.V.”; предмет договору – поставка роликiв та сепараторiв; загальна вартiсть – 534 629 824, 19 грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

4

19.04.2018

496893

1309615

37.94

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору – поставка промислового обладнання; загальна вартiсть – 496 892 676 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

5

19.04.2018

179764

1309615

13.73

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору – поставка пiддонiв; загальна вартiсть – 179 763 619, 76 грн.

6

19.04.2018

235333

1309615

17.97

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з JINABAKUL FORGE PVT. LTD; предмет договору – поставка компонентiв; загальна вартiсть – 235 333 059, 37 грн.

7

19.04.2018

700323

1309615

53.47

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з АТ "ОЕК”; предмет договору – поставка пiдшипникової сталi ШХ 15; загальна вартiсть – 700 323 438, 08 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

8

19.04.2018

579204

1309615

44.23

Зміст інформації:

19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з АТ " ОЕК”; предмет договору – поставка пiдшипникової сталi Grade 3; загальна вартiсть – 579 204 000, 00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

 

SKF logo