Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2018 Квітень 25, 07:38 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цибульський Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СКФ Україна"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43017, мiсто Луцьк, вулиця Боженка, 34

4. Код за ЄДРПОУ

05745160

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 783 302 0332783334

6. Електронна поштова адреса

serhiy.safulko@skf.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Усов Анатолiй Миколайович

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 14 рокiв

19.04.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Торстен Рiкард Нордгрен

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена.Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 4 рокiв

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мартiн Йогансман

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватногоо акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Мартiна Йогансмана.Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 1 року

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Лєнарт Роджер Єхандер

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Лєнарта Роджера Єхандера.Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 2 рокiв.

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ульрiх Александр Зелiг

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Ульрiха Александра Зелiга.Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 2 рокiв.

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Туринський Вiктор Васильович

0.000001

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича.Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, володiє часткою0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi протягом 14 рокiв

19.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Бернд Лехнер

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Бернда Лехнера. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє.Перебував на посадi протягом 2 рокiв.

19.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Торстен Рiкард Нордгрен

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 112) обрано головою Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Директора дивiзiону АБ СКФ з виробництва пiдшипникiв для вантажних автомобiлiв; Директора з виробництва у країнах Азiї в СКФ ГмбХ.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Усов Анатолiй Миколайович

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Регiонального директора з продажу у Росiї та країнах СНД, СКФ Євротрейд АБ, Москва.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Туринський Вiктор Васильович

0.000001

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, є акцiонером, володiє часткою 0,000001 % у статутному капiталiемiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника Генерального директора АТ ТД "Iрбiс".

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Ленарт Роджер Єхандер

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду фiнансового директора пiдроздiлу по виробництву пiдшипникiв в АБ СКФ.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Маркус Бернард Юстас

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Маркуса Бернарда Юстаса строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ ГмбХ, керiвник продаж для ГрупиVW; ГрупаAudi, директор з продажу.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Веса Алатало

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Весу Алатало строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ: директор з продаж промислових пiдшипникiв у Скандинавських країнах та СНД,VAAHTOGroup: Генеральний директор.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

19.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Мартiн Йогансман

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано на посаду члена Наглядової ради Мартiна Йогансмана строком на 3 роки. Непогашеної судимостiза корисливiта посадовiзлочини не має, часткою у статутному капiталiемiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ ГмбХ, Президент СКФ Нiмеччина; Директор виробництва пiдшипникiв для суднобудiвної галузiСКФ ГмбХ.Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.

 

SKF logo