Thông Tin về Cookies

Cookies
Các trang web SKF sử dụng cookies. Cookie là một bộ phận của dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của quý vị, mà có thể được lưu trữ trong hệ thống của quý vị. SKF sử dụng cookies để sắp xếp thông tin trên các trang web của chúng tôi một cách gần gũi nhất có thể với các tùy chọn ưu tiên của quý vị trong vai trò khách truy cập (như các lựa chọn về quốc gia và ngôn ngữ). Ngoài ra, Các cookies còn giúp điều chỉnh các thông tin mà trang web cung cấp cho quý vị khi lần tới quý vị lại vào trang web này. Những mục như tên người dùng, nếu quý vị đã đăng ký với trang web này, có thể đưọc lưu trữ thông qua một cookie.

Cookies của SKF
Trên các trang web của SKF, cả cookies tạm thời và ổn định được sử dụng. Với cookies tạm thời, chúng tôi muốn nói tới cookies chỉ được giữ trong bộ nhớ trong phiên truy cập của người dùng trên trang. Những cookies này không tiếp tục tồn tại với hệ thống của người dùng.

Cookies ổn định giúp trang web của chúng tôi có thể nhận ra quý vị bất kỳ lúc nào quý vị quay trở lại trang web của chúng tôi; do đó, nhận ra những cài đặt của quý vị trong những lần truy cập trước để quý vị không phải cài đặt lại. Cookies ổn định được lưu trữ cố định trên hệ thống của khách hàng (ổ cứng hoặc nơi khác), thời gian tồn tại của những cookies này có thể kéo dài từ vài giây tới vài năm. Ví dụ trang web SKF sử dụng cookies ổn định là để nhớ các lựa chọn về quốc gia/ngôn ngữ; giúp thu thập dữ liệu thống kê; và để nhớ người dùng đã trả lời khảo sát trực tuyến chưa.

Tùy chọn
Nếu không muốn nhận cookies từ trang web SKF, quý vị có thể: ra khỏi Trang Web này, hoặc định cấu hình trình duyệt của quý vị để thông báo mỗi khi quý vị nhận được một cookie (để quý vị có thể quyết định chấp nhận) hoặc để ngăn chặn tất cả hoặc một số loại cookies. Trình duyệt cũng có thể xóa những cookies đã được lưu trữ trước đây. Vui lòng xem hướng dẫn về trình duyệt của quý vị để biết thông tin về việc cài đặt cách xử lý các cookies. Ngay cả khi quý vị đã tắt cài đặt trong trình duyệt của mình mà cho phép việc sử dụng cookies, quý vị vẫn có thể truy cập hầu hết các mục có trong trang web của SKF.

SKF logo