Điều Kiện Chung

Điều Kiện Chung về Bán Hàng

Tập Đoàn SKF áp dụng Điều Kiện Chung về Bán Hàng nhằm đơn giản hóa việc thương lượng và hợp lý hóa cách xử lý hợp đồng và các mối quan hệ liên quan tới hợp đồng.

Từng quốc gia trong Tập Đoàn SKF sẽ có và được áp dụng một phiên bản cụ thể cho quốc gia đó.

Với thương mại quốc tế trong khu vực Châu Âu, Tập Đoàn SKF khuyến nghị áp dụng các Điều Khoản Chung của Orgalime về Cung Ứng (S2012) và về Cung Ứng và Lắp Đặt (SE01). Hãy tham khảo: www.orgalime.org.

Những điều Kiện Chung về Hỗ Trợ và Tư Vấn Kỹ Thuật

Bất kỳ hỗ trợ hoặc tư vấn kỹ thuật nào do Tập Đoàn SKF cung cấp, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, đều phụ thuộc vào Điều Kiện Chung của SKF về Hỗ Trợ và Tư Vấn Kỹ Thuật ; nhấp vào liên kết dưới đây để xem thông tin này.
SKF logo