Nguồn cấp dữ liệu RSS

RSS là viết tắt của "Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Thực sự Đơn Giản". Đây là cách dễ dàng để truyền đạt các tin tức, cập nhật các thông tin và đôi khi là nội dung cho nhiều người biết. Nó được sử dụng bởi các chương trình máy tính để sắp xếp các tin tức và thông tin cho dễ đọc.

Việc truy cập các trang web có thể tốn thời gian và tẻ nhạt

Nhiều người quan tâm tới các trang web khác nhau mà nội dung – như tin tức và các sự kiện – thay đổi theo một lịch trình không thể dự đoán trước. Việc xem đi xem lại từng trang web để xem có nội dung nào mới hay không có thể rất tốn thời gian.

Cách đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS

Quý vị sẽ tìm thấy nhiều cơ hội đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS thông qua trang này, trong cột bên tay phải.
SKF logo