Quyền Sở Hữu Trang web

Trang web này được sở hữu và phát hành bởi:

Trụ Sở chính của Tập Đoàn SKF
SE-415 15 Göteborg
Thụy Điển
Điện thoại: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

Email: skfweb@skf.com
SKF logo