Hội Nghị Tổng Kết Hàng Năm của AB SKF

2014 tháng ba 28, 16:00 CET

Gothenburg, ngày 28 tháng 3 năm 2014: Hội Nghị Tổng Kết Hàng Năm của Aktiebolaget SKF, công ty mẹ của Tập Đoàn SKF, đã được tổ chức vào hôm nay dưới sự chủ trì của Ông Leif Östling.

Hội Nghị đã thông qua các báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài chính, cùng với đề nghị phân phối cổ tức của Hội Đồng Quản Trị. Một cổ tức có giá trị 5,50 SEK trên mỗi cổ phiếu đã được phê duyệt. Để có quyền nhận cổ tức, cổ đông phải được lưu tên vào sổ đăng ký cổ phiếu vào ngày 2 tháng 4 năm 2014.

Hội Nghị đã phê duyệt đề nghị của Hội Đồng Quản Trị để sửa đổi các Điều Khoản của Hiệp Hội liên quan đến việc tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị tối đa từ 10 lên 12 thành viên.

Hội Nghị đã ra nghị quyết rằng chi phí của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2014 sẽ phù hợp với những điều sau đây:

a) sẽ phân bổ một khoản cố định là 5.895.000 SEK, trong đó 1.440.000 SEK cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và 495.000 SEK cho mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị khác do Hội Nghị Tổng Kết bầu chọn và không làm việc cho công ty;

b) một khoản phân bổ tương ứng với giá trị, được tính như dưới đây, số lượng cổ phiếu trong công ty thuộc loạt B trong đó giá trị sau Hội Nghị Tổng Kết Hàng Năm sẽ lên tới 400.000 SEK được Chủ Tịch nhận và số lượng cổ phiếu trong công ty thuộc loạt B trong đó giá trị sau Hội Nghị Tổng Kết Hàng Năm sẽ lên tới 137.500 SEK được mỗi thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị nhận; và

c) sẽ phân bổ một khoản 918.000 SEK cho công việc của ủy ban, trong đó 210.000 SEK cho chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán, 150.000 SEK cho mỗi thành viên khác của Ủy Ban Kiểm Toán, 120.000 SEK cho chủ tịch Ủy Ban Khen thưởng và 96.000 SEK cho mỗi thành viên khác của Ủy Ban Khen thưởng

Một điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm là thành viên Hội Đồng phải được bầu bởi Hội Nghị Tổng Kết và không làm việc cho công ty.

Khi quyết định giao biến, (i) số lượng cổ phiếu được xác định bằng cách chia số lượng 400.000 SEK và 137.500 SEK, tương ứng với tỷ lệ thanh toán trung bình mới nhất của cổ phiếu loạt B theo báo giá trên NASDAQ OMX Stockholm AB trong năm ngày giao dịch ngay sau ngày mà cổ phiếu được giao dịch mà không có bất kỳ quyền nhận cổ tức năm 2014 nào và (ii) giá trị cổ phiếu loạt B trong công ty sẽ được xác định theo tỷ lệ thanh toán trung bình mới nhất theo báo giá trên NASDAQ OMX Stockholm AB trong năm ngày giao dịch sau khi công bố thông cáo báo chí của công ty cho năm tài chính 2014.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị sau đây được tái đắc cử : Ông Leif Östling, Bà Ulla Litzén, ông Tom Johnstone, Bà Lena Treschow Torell, Ông Peter Grafoner, Ông Lars Wedenborn, Ông Joe Loughrey, Ông Jouko Karvinen và Ông Baba Kalyani. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị sau đây mới được bầu : Ông Hock Goh và Bà Marie Bredberg.

Ông Leif Östling được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Hội Nghị đã phê duyệt đề nghị của Hội Đồng Quản Trị liên quan đến nguyên tắc đãi ngộ cho Ban Quản Lý Tập Đoàn và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị trong nghị quyết về Chương Trình Chia Sẻ Hiệu Suất của SKF năm 2014. Chương trình bao gồm không quá 310 nhà quản lý cấp cao và nhân viên chủ chốt của Tập Đoàn SKF với cơ hội được phân chia cổ phiếu SKF B miễn phí. Theo chương trình, có thể phân bổ không quá 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng với khoảng 0,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Theo quy định của Hội Đồng Quản Trị, số lượng cổ phiếu có thể được phân bổ phải liên quan đến cấp độ đạt được trong mức mục tiêu TVA cho năm tài chính 2014, và sự phát triển TVA cho năm tài chính 2016 so với năm tài chính 2014.

Hội Nghị đã thông qua đề nghị được trình bày liên quan đến Ủy Ban Đề Cử.


Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ :
Quan Hệ Báo Chí : Ingalill Östman, 46 31-337 3260, điện thoại di động : 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư : Marita Björk, 46 31-337 1994, điện thoại di động: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và đào tạo. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2013 là 63.597 triệu SEK và số nhân viên là 48.401 người. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

SKF logo